wawarium.pl - Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z forum wawarium.pl, poświęconego akwarystyce.
Daje ono możliwość publikowania własnych przemyśleń, opinii i komentarzy oraz zadawania pytań związanych z tematyką główną, jak również inną interesującą użytkowników.


Postanowienia ogólne:
 • Rejestracja i użytkowanie forum są całkowicie darmowe. Forum jest inicjatywą non-profit.
 • Forum (serwer, domena) jest utrzymywane z dobrowolnych i anonimowych datków użytkowników. Wpłaty od podmiotów gospodarczych, szczególnie działających na rynku związanym z tematyką forum, nie będą przyjmowane.
 • Grupę odpowiedzialną za przestrzeganie niniejszego Regulaminu stanowi Zespół Administracyjny. Działalność tej grupy jest działalnością społeczną i dobrowolną.
 • Zespół Administracyjny nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług serwisu.
 • Zespół Administracyjny nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie dodatkowego oprogramowania zintegrowanego z forum, takiego jak np. Tapatalk i innych.
Rejestracja oraz polityka prywatności:
 • Pełny dostęp do serwisu można uzyskać tylko i wyłącznie poprzez dokonanie rejestracji i aktywacji konta użytkownika.
 • Nazwa użytkownika nie może zawierać słów ogólnie uznawanych za wulgarne, nieprzyzwoite jak również obrażających oraz pozwalających na identyfikację osoby której dane dotyczą.
 • Rejestrując konto, użytkownik zobowiązuje się do zapoznania oraz bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu, jak również regulaminów poszczególnych działów o ile takie zostaną wprowadzone w dowolnym momencie/cyklu życia społeczności forum.
 • Podczas rejestracji, wymaga się podania unikalnej nazwy użytkownika, hasła, poprawnego adresu e-mail oraz kodu uwierzytelniającego. W zależności od aktualnej sytuacji Zespół Administracyjny ma możliwość włączenia aktywacji nowych kont.
 • Każdy użytkownik wedle własnego uznania ma możliwość uzupełnienia tych informacji, o dane dotyczące swojej osoby, przewidziane przez administratora serwisu.
 • Dokonując rejestracji, użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie, podanych przez siebie, informacji w bazie danych.
 • Zespół Administracyjny zastrzega sobie prawo do incydentalnego wysyłania, na podany podczas rejestracji adres e-mail, informacji dotyczących działalności serwisu, konkursów itp.
 • Informacje zebrane w bazie danych nie będą przekazywane żadnym osobom, ani podmiotom trzecim, bez pisemnej zgody użytkownika, niemniej jednak w przypadku zamieszczenia na forum treści niezgodnych z Regulaminem i/lub z przepisami prawa krajowego, Zespół Administracyjny ma prawo przetwarzać, podane przez użytkownika, dane w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać odpowiednie informacje organom władzy publicznej.
 • Zespół Administracyjny nie ponosi odpowiedzialności za włamania hakerskie mające na celu pozyskanie danych użytkownika.
 • Zespół Administracyjny nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane bezprawnym przechwyceniem hasła użytkownika bądź jego utratą.
 • Każda osoba może posiadać tylko i wyłącznie jedno konto na forum.
 • Jeżeli użytkownik jest zarejestrowany w serwisie, zabrania się tworzenia nowych kont bez wyraźnej zgody Administratorów. Posiadanie multikonta jest niedozwolone, będzie jednoznaczne z otrzymaniem 3 ostrzeżeń i usunięciem z forum.
Prowadzenie dyskusji i zakładanie tematów:
 • Publikując treści na forum zgadzasz się na udostępnienie ich na licencji Creative Commons BY-NC co oznacza, że zachowujesz do nich prawa autorskie a użycie Twoich treści w celach komercyjnych jest zabronione.
 • Edycja treści jest możliwa przez 24 godziny od momentu ich opublikowania. Ewentualna późniejsza edycja możliwa jest w porozumieniu z Zespołem Administracyjnym.
 • Założony temat w którym posty będą znacznie zmodyfikowane w sposób uniemożliwiający jego czytanie, niedający możliwości logicznego wyciągania wniosków będzie usunięty.
 • Jeśli użytkownik w porozumieniu z Zespołem Administracyjnym zdecyduje się na usunięcie konta wszelkie posty oraz opublikowane zdjęcia pozostają na forum, wszelkie zaś dane dotyczące konta zostaną usunięte.
 • Nazwa użytkownika w porozumieniu z Zespołem Administracyjnym może zostać zmieniona. Nie mniej jednak jeśli zmiana będzie znacząco wpływać na istniejące już wątki nie będzie ona możliwa. Każdy przypadek będzie rozpatrywany odrębnie.
 • Każdy użytkownik korzystając z forum wszystkie komentarze i przemyślenia publikuje wyłącznie na własną odpowiedzialność. W związku z powyższym, użytkownik zgadza się, że zawartość każdej wypowiedzi na forum wyraża poglądy i opinie jej autora.
 • Zespół Administracyjny nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników forum.
 • Niedopuszczalne jest umieszczanie na łamach forum serwisu komentarzy sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym.
 • Zabrania się zamieszania wiadomości obraźliwych, obscenicznych, wulgarnych, oszczerczych, zawierających groźby odnoszące się od innych użytkowników forum, bądź osób trzecich.
 • Zabronione jest traktowanie innych użytkowników z pogardą. Każda osoba na forum zobowiązana jest do uszanowania zdania innych, nawet jeśli się z nim nie zgadza.
 • W odpowiedzi na dany temat użytkownik zobowiązany jest wyrażać swoją opinię odnośnie tego właśnie problemu.
 • Rażące odchodzenie od tematu rozmowy, bądź udzielanie odpowiedzi niewnoszących nic do danego wątku jest niedopuszczalne. Zespół Administracyjny ma pełne prawo moderować tego typu posty oraz gdy uzna za konieczne usuwać je.
 • Użytkownik zobowiązany jest do pisania w języku polskim, jak również ma obowiązek zadbania o poprawność gramatyczną i ortograficzną. Nadużywanie dużych liter, kursywy, podkreślenia lub kolorów jest niedopuszczalne.
 • Przed założeniem nowego tematu każdy użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia czy nie istnieje już taki sam bądź podobny wątek na forum. Do tego celu służy funkcja „szukaj”.
 • Zakładając nowy temat każdy użytkownik zobowiązany jest dopasować go do odpowiedniego działu forum.
 • Użytkownik zobowiązany jest nazywać nowe tematy tak, aby sama nazwa mówiła o zawartej w temacie treści.
 • Publiczne ujawnienie prywatnej korespondencji i/lub roboczych działów forum w celach dyskredytacji, wprowadzenia zamieszania, wywierania wpływu itp. jest niedozwolone.
Kary:
 • Zespół Administracyjny ma prawo usuwać, blokować, modyfikować wedle uznania oraz edytować tematy i wypowiedzi niezgodne z niniejszym regulaminem.
 • Zespół Administracyjny ma prawo reagować poprzez stosowanie upomnień pisemnych i ostrzeżeń w stosunku do użytkowników łamiących regulamin.
 • Posiadanie przez użytkownika jednocześnie 3 ostrzeżeń równoznaczne jest z zablokowaniem możliwości pisania na forum.
 • Zespół Administracyjny ma pełne prawo usunięcia użytkownika z forum, jak również do dożywotniego zablokowania adresu IP oraz adresu email, z którego korzystał.
 • Zespół Administracyjny będzie prowadził publiczną listę usuniętych użytkowników wraz z podaniem przyczyny usunięcia z forum.
 • Członek Zespołu Administracyjnego, który rażąco nadużywa swoich uprawnień, może zostać pozbawiony swoich przywilejów oraz usunięty z Zespołu Administracyjnego.
 • W przypadku sytuacji spornych pomiędzy użytkownikami, w tym moderatorami, głos decydujący i ostateczny ma zawsze administracja serwisu.
Postanowienia końcowe:
 • Niniejszy Regulamin dotyczy każdego użytkownika włączając w to Zespół Administracyjny i odnosi się do wszystkich treści publikowanych na forum.
 • Zespół Administracyjny podlega ocenie użytkowników forum. Wszelkie kwestie sporne zostaną publicznie wyjaśnione i uzasadnione.
 • Zespół Administracyjny zastrzega sobie prawo do modyfikacji i poszerzania niniejszego regulaminu o kolejne punkty, według własnego uznania i w dowolnym czasie.
 • Zespół Administracyjny zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby każdy użytkownik został poinformowany o zmianie regulaminu publikując ogłoszenie widoczne dla wszystkich zalogowanych użytkowników co najmniej 2 tygodnie przed wejściem zmiany w życie. Niemniej jednak obowiązek zapoznania się z nim leży po stronie użytkowników.
 • Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania, a Zespół Administracyjny nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku zdarzeń spowodowanych nieznajomością Regulaminu przez użytkowników serwisu.
 • Jeżeli użytkownik nie zgadza się z decyzjami Zespołu Administracyjnego, powinien skontaktować się bezpośrednio z osobą, co do której poczynań ma zastrzeżenia, bądź z administracją serwisu.
 • Kwestie, których niniejszy Regulamin nie uwzględnia, nie podlegają dowolnej interpretacji, a Zespół Administracyjny rozpatruje każdą sprawę indywidualnie.
 • Zespół Administracyjny dołoży wszelkich starań mających na celu zapewnienie prawidłowego działania serwisu. Każdy użytkownik zobowiązany jest jednak do zgłaszania błędów i treści niezgodnych z niniejszym regulaminem do osób odpowiedzialnych za serwis, służy do tego celu opcja „zgłoś ten post”.
Administrator:
 • W przypadku, w którym Administrator chciałby zrezygnować z pełnionej funkcji lub pełnienie tej funkcji będzie niemożliwe z przyczyn obiektywnych, zobowiązany jest do powierzenia zarządzania forum innej osobie wybranej spośród aktywnych użytkowników forum. Może się to odbyć poprzez umożliwienie nowemu Administratorowi dostępu do serwera z pełnymi prawami administracyjnymi bądź też przekazanie praw do domeny, bazy danych oraz aplikacji phpBB do odtworzenia na innym serwerze. Informację dotyczącą rezygnacji z pełnionej funkcji bądź też obiektywnej niemożności jej wykonywania Administrator powinien przekazać użytkownikom forum, w miarę możliwości, przynajmniej 2 tygodnie przed faktycznym zakończeniem wykonywania powierzonej funkcji.
 • Zespół Administracyjny posiada wszelkie prawa doboru współpracowników, zmiany wizerunku serwera i forum.
 • Administratorem odpowiedzialnym za funkcjonowanie wawarium.pl jest administracja serwisu, w razie jakichkolwiek problemów/spraw można kontaktować się przez PW lub e-mail administracja@wawarium.pl
 • Aby umożliwić nieprzerwane działanie, forum będzie posiadało zapasowe konto administracyjne, do którego dostęp posiadać będzie Zespół Administracyjny.